Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid  
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te lezen las ‘voorwaarden’) zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de klant en IM Publishing gesloten overeenkomsten. 
1.2 In deze voorwaarden wordt met de klant bedoeld: iedere (rechts) persoon die bij of via IM Publishing (online)producten bestelt en/of koopt.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van IM Publishing en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de klant.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door IM Publishing, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van IM Publishing of door feitelijke uitvoering door IM Publishing komt een overeenkomst tot stand.
2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van IM Publishing.
2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van IM Publishing ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Levering 
3.1 IM Publishing streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.
3.2 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3.3 Producten gelden als geleverd, zodra IM Publishing de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, klaar staan om door de klant te worden afgehaald of gereed staan voor verzending.
3.4 Aan de leveringsplicht van IM Publishing is voldaan zodra de levering is aangeboden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat IM Publishing het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

4.Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van IM Publishing zijn vrijblijvend. IM Publishing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de webshop gecommuniceerd.
4.4 IM Publishing kan niet worden gehouden aan onjuiste prijsvermeldingen, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, spel- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend

5. Betaling
5.1 Betaling geschiedt altijd vooraf.
Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en worden aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten. IM Publishing accepteert de volgende betalingsvormen:
iDeal een beveiligde manier van betalen waarbij de betaling in principe dezelfde dag nog wordt verwerkt.
De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de klant direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

6. Ruilen/retourneren van artikelen
6.1 De klant heeft het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen (herroepingsrecht). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen, via bijgaand formulier. Na verzending van het herroepingsrecht heb je nog 14 dagen de tijd heeft om de producten terug te sturen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op e-books zodra het downloaden is gestart.
6.2 Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de klant van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan IM Publishing retourneren. IM Publishing accepteert uitsluitend ruilingen/retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. 
6.3 Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.
6.4 De verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant.
6.5 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retourzending wordt door IM Publishing binnen 10 werkdagen teruggestort op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is, tenzij klant en IM Publishing anders overeenkomen.

Retouradres

Producten kunnen worden geretourneerd naar:

IM Publishing
Schone Walweg 4
4351 SG  Veere
Nederland

7. Klachten
7.1 IM Publishing doet er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en IM Publishing bij gebleken gebreken direct schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien na levering van de producten 7 dagen zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant IM Publishing, binnen 3 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte stellen. Dit kan door een mail te sturen naar info@zeeuwsmopje.nl
7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is IM Publishing niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door IM Publishing van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door IM Publishing zijn gecrediteerd.

8. Overmacht
8.1 IM Publishing heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat IM Publishing gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan IM Publishing kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen IM Publishing en de klant waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht je na het lezen van deze voorwaarden nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij je vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

IM Publishing
Schone Walweg 4
4351 SG  Veere
Nederland

Tel +31 (0)6 51 84 17 36

E-mail: info@impublishing.nl